Bij uithuisplaatsingen komen kinderen uit hele complexe situaties. Vaak is er onveiligheid en instabiliteit in het gezin. Harm Damen, programmaleider Onderzoek en Innovatie: “Dan is het heel verleidelijk om het kind weg te halen uit de situatie en te denken: we hebben weer rust. Maar de uitdaging is juist om samen met het gezin te bekijken hoe we verder gaan. Met welk perspectief en op welke manier. Ingrid Westerdijk, GZ-psycholoog: “Natuurlijk is de hulpvraag van de cliënt leidend. Maar daarnaast moet je wel een goede analyse maken van wat er nu eigenlijk speelt. Wat zit er achter die hulpvraag?”


Harm Damen: “Rondom het moment van uithuisplaatsing is het belangrijk samen met het gezin die analyse te maken. Wat speelt er, waar willen we naartoe en hoe komen we daar? Hier zijn al instrumenten voor, zoals start:av en de beoordelingsboog."


Petra van Vilsteren, gedragswetenschapper: “Pleegzorg heeft een belangrijke, adviserende rol. We bekijken of het voor het kind beter is om in een pleeggezin te blijven of om terug te keren naar het ouderlijk gezin. Dit advies willen we graag zo snel mogelijk geven, zonder dat we afbreuk doen aan de zorgvuldigheid en kwaliteit van deze beslissing.


In een eerste bespreking zijn er ouders, pleegouders en eventueel andere hulpverleners bij. Een van de doelen is duidelijkheid krijgen over het perspectief van het kind. We bespreken wat hiervoor nodig is en maken concrete afspraken. Vaak zijn er verschillende en tegengestelde belangen; dit proberen we samen te overbruggen. Ouders zijn hierin belangrijk.


Pleegzorg is in principe tijdelijk. Het is belangrijk in te zetten op hulp voor ouders zodat zij de zorg voor hun kind weer op zich kunnen nemen. We zoeken altijd naar mogelijkheden om ouders te betrekken. Ook al groeit een kind op in een pleeggezin. Het belang van het kind is hierin doorslaggevend. Ouders betrekken we bijvoorbeeld bij bezoeken aan het consultatiebureau of bezoek aan de kinderarts.


Binnen de gemeente Apeldoorn zijn we aan het bekijken hoe we de perspectiefbepaling nog beter en gedegen kunnen vormgeven. Maar ook in andere regio’s zijn we hiermee bezig. Eerst is het van belang af te stemmen wat nodig is om het kind weer thuis te laten wonen en wat hierin haalbaar is. Daarna bespreken we hoe we dit gaan doen en wie we daarbij betrekken."