Een gezinsgerichte aanpak is op de lange termijn stabieler

Gezinsgerichte hulp draagt bij aan de eigen kracht (empowerment) van ouders. Dit blijkt uit onderzoek van Pactum en Praktikon. Hierdoor verminderen de gedragsproblemen van hun kind(eren).


In deze studie onderzochten we veranderingen in empowerment van ouders en gedragsproblemen van hun kinderen tijdens een periode van jeugdzorg. Ook stelden we vast of deze veranderingen samenhangen met het soort jeugdzorg dat zij kregen. Ruim 600 multi-probleem gezinnen werkten mee aan ons onderzoek. We vergeleken gezinsgerichte hulp met kindgerichte hulp. Hierbij onderzochten we de hulpvorm Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding (gezinsgericht) en pleegzorg en residentie (kindgericht).


Empowerment staat centraal

Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding is gericht op het gezin met als doel dat het kind of de jongere thuis kan blijven wonen of opnieuw thuis kan wonen. Versterking van de eigen kracht van ouders (empowerment) is een centraal aandachtspunt. Bij pleegzorg en residentie gaat het om hulp aan kinderen en jongeren die uit huis geplaatst zijn.

We hebben gekeken naar de ontwikkeling van empowerment van ouders en gedragsproblemen van het kind in een multi-probleem gezin. Voor en na afloop van het hulpverleningstraject is de situatie bekeken.


Onderzoeksresultaten laten zien dat de gedragsproblemen van het kind door de hulp zijn afgenomen. Een ander belangrijk resultaat is dat de eigen kracht van ouders alleen bij de gezinsgerichte behandelingen toeneemt. Verder toont het onderzoek aan dat de toename van de eigen kracht van ouders bijdraagt aan vermindering van de gedragsproblemen van het kind. We verwachten daarmee dat een gezinsgerichte aanpak die de eigen kracht van ouders versterkt op langere termijn stabieler is en dat er minder snel intensieve hulp nodig is.


Gezinsgerichte aanpak bij uithuisplaatsingen

En gezinnen waarvan de kinderen uit huis geplaatst zijn? Uit de literatuur blijkt dat 20-50% van de kinderen na gezinshereniging binnen twee jaar weer uit huis geplaatst wordt. En de overige gezinsherenigingen blijven problematisch (Thoburn, 2009). Het lijkt erop dat alleen kindgerichte hulp bij uithuisplaatsingen op de lange termijn niet voldoende is. De grote uitdaging is om te kijken hoe we gezinsgerichte hulp (nog beter) in kunnen zetten wanneer het kind uit huis geplaatst is.