2018

Mark Vos nieuwe directeur Pactum en OG Heldringstichting

Mark Vos is met ingang van 1 juni 2018 de nieuwe directeur Jeugd Oost van Pactum en OG Heldringstichting. De komende maanden zal Mark met veel cliënten, professionals en partners in gesprek gaan. Vooruitlopend hierop in dit e-magazine alvast een korte kennismaking.


Maatschappelijke bijdrage

Mark Vos heeft jarenlange ervaring in de publieke sector. ‘Ik wil in mijn werk graag een bijdrage leveren aan de maatschappij. Dit deed ik tot nu toe bij verschillende werkgevers in de publieke sector, zoals het Ministerie van Financiën, Sociale Werkvoorziening en Gemeente Enschede. De laatste jaren werkte ik als manager bij de ziekenhuisgroep Twente. Daarnaast ben ik lid van de Raad van Toezicht van kinderopvang Humanitas en de stichting Katholiek Onderwijs Noord-Oost Twente. Bij Pactum en OG Heldringstichting komen mijn ervaring met zorg en gemeenten bij elkaar.’


In verbinding

Mark wil als directeur volop in verbinding staan met de buitenwereld. ‘In deze tijd van transitie wil ik de verbindende schakel zijn. Ik zie ernaar uit om de dialoog aan te gaan met cliënten, gemeenten en zorgpartners, zodat we de juiste keuzes kunnen maken in wat we aanbieden, in hoe we werken en ons organiseren. Vanuit de verschillende locaties van Pactum en OG Heldringstichting ben ik altijd dichtbij. Mensen mogen van mij verwachten dat ik me er sterk voor maak dat we samen kwalitatief hoogwaardige jeugdhulp leveren aan kinderen, jongeren en hun gezinnen.’


Mark Vos volgt Ton van Duijnhoven op.

Een doorkijkje naar 2018

Pactum kenmerkt zich door een grote bevlogenheid op de inhoud van de dienstverlening. In 2018 gaan we door met ontwikkelen, implementeren en borgen van specialistische (groeps)interventies.


Geïntegreerde hulp

In alles wat we doen werken we aan het vergroten van de (sociale) competenties van kinderen, jongeren en gezinnen. Binnen onze verblijfslocaties bieden we een specialistisch vormgegeven pedagogisch leefklimaat. Daarbij zetten we op maat ambulante hulpverlening thuis in, zodat de hulp duurzaam is en thuis en hulp geïntegreerd zijn. Ook bieden we alles wat nodig is aan behandeling in een kleinschalige (behandel)groep. Dit sluit aan op de transformatiedoelen waarbij we er samen met ouders en jongeren aan werken, dat jongeren weer zo snel mogelijk thuis kunnen wonen.


Context van het gezin

Binnen de ambulante hulp ligt de nadruk op het goed kwalitatief borgen van practise-based interventies gericht op het verbeteren van de thuissituatie, de opvoedcompetenties van ouders en de ouder-kindrelatie. Soms is een aanvullende behandelvorm of therapie nodig. Voorbeelden hiervan zijn geweldloos verzet, video-interactiebegeleiding, NIKA of Cognitieve gedragstherapie.


Pleegzorg

Ook bij pleegzorg is het uitgangspunt dat een (pleeg)kind weer terug gaat naar de ouders. Om dat te realiseren werken we samen met ouders en pleegouders aan het verstevigen van de thuissituatie voor het kind. De Perspectief Module die we ontwikkelen, helpt kinderen en hun ouders bij het bepalen van het toekomstperspectief. Als het nodig is bieden we extra trainingen en hulp. Verder werken we samen met Jeugdzorg en de andere jeugdhulpaanbieders om het Pleegzorg Actieplan 2018 uit te voeren.


Dagbehandeling

Bij de dagbehandeling werken we met een kwetsbare groep jonge kinderen en hun opvoeders. Bij jonge kinderen is doorgaans niet duidelijk waarom er een achterstand in de ontwikkeling is. We zetten gericht multidisciplinaire observatiediagnostiek in om sneller te bepalen wat het kind nodig heeft om tot ontwikkeling te komen. Ook observatie en behandeling bieden we steeds vaker in de eigen omgeving van het kind, op school of bij de kinderopvang. Alleen als meer intensieve behandeling nodig is, bieden we die in een groep op een van onze behandellocaties.