Financiën

Bijzonder Jeugdwerk is een financieel gezonde organisatie met een terughoudend financieel beleid. We hebben zicht op de kansen en risico’s en zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet.


Financiers

Onze belangrijkste contractanten en financiers zijn de gemeenten. Het overgrote deel van de contracten is met 1 jaar verlengd. Voor een klein aantal contracten zijn budgetplafonds afgesproken. Zowel gemeenten als de zorgaanbieders hebben de intentie om meerjarige contracten te sluiten. Wat voor ons een punt van zorg blijft, is de financiering van de reguliere hulpverlening. De tarieven staan onder druk, waardoor deze de kosten niet altijd meer dekken. We blijven proactief met gemeenten in gesprek over oplossingen.

Positief resultaat

Ons resultaat over 2017 kwam uit op € 1.055.974, onder meer als gevolg van genomen acties in 2016. Zo hebben we met de reorganisatie in 2016 al geanticipeerd op de bekende krimp in 2017. De aanpassing van ons personeelsbestand leidde tot ruim € 1,2 miljoen minder personeelskosten dan in 2016. Daarnaast is scherp gestuurd op een verdere verlaging van overige bedrijfskosten. Het positieve resultaat is niet alleen het gevolg van lagere kosten. Met name de toename van onze productie in regio Noord- en Midden Limburg speelde hierin een grote rol.

Het uiteindelijke resultaat is hoger geworden door voorzieningen en reserveringen uit voorgaande jaren die in 2017 vrijvielen ten gunste van het resultaat. Daarnaast was er een positief effect op het resultaat van € 150.000 door een toegekend bezwaar op een beslissing van het Ministerie van VWS in 2016.